BATARA

BATARA

BATARA

BATARA

Series : MANDALA

Story : MANSYUR DAMAN (MAN)

Ilustrator : MANSYUR DAMAN (MAN)

Coloring : MANSYUR DAMAN (MAN)

Cover Art : MANSYUR DAMAN (MAN)

Where to Buy : BUY COMIC

| CHARACTER(S)

MANDALA
BATARA